Божието царство

Божието царство

„Изпраща Словото Си и ги изцелява.“

Ние сме помазани да гледаме Божието лице.

Исая 14 + Езекиил 28 – Падението на Луцифер

Има два аспекта за Царството, които са трудни за разбиране за нас – какво е било Царството преди земята и какво ще бъде Царството във вечността.

Имало е трима основни ангела (архангела), които отговаряха за по една трета от ангелите.
Архангел Гавриил отговаря за посланията.
Архангел Михаил отговаря за войната.

Луцифер искаше да бъде като Бог, да управлява с Бог и да има място в Бог.

В неопределен период от време Бог решава, че ще създаде нещо ново – колония на Своето Царство.

Битие 1:26,28

Това, за което дяволът копееше (земята), Бог го даде на човека.

Бог създава човека по образа на Исус Христос.
Бог вдъхна Святия Дух в човека.

Първото нещо, което Бог каза на човека, беше „благославям те“.
Първите секунди на едно творение определят неговата идентичност.

Божието желание е земята да се превърне в отражение на небето!

Святият Дух е абсолютно всичко, което Божието царство е!

Божието царство е 1) реална локация и 2) всяко място, на което Божието владение и управление са установени.

„Да бъде Твоето Царство и да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята.“

Царството е всичко, което Царят е!

В Божието царство няма гласуване.

Църквата е посолството на Царството!

В посолството започват да действат законите на Царството, което то представлява!

В Божието царство няма никаква болест!

Болестите, депресията са нелегални в Божието царство!

Първият представител на Царството беше Святият Дух.

Дан. 2:31-35

Исая 9:7

Исус говореше 4 пъти в Евангелията за Църквата.
А над 100 пъти говореше за Божието царство.

„Божието царство наближи.“

Петдесятница е най-великият ден в историята на човечеството, защото тогава Божието царство се върна в човека!

Атмосферата на Царството е на всяко място, където е почетен Царят.
Тя е агресивна атмосфера, защото не се съобразява с други атмосфери.

Рим. 14:17

„Правда“ означава, че в Царството имаш права – имаш право да бъдеш изцерен!

„Където са събрани двама или трима в Моето име, Аз Съм там.“

Имаш права като на Царя!

Само в нашето Царство Царят се смири и извърши мръсната работа, за да може ние да царуваме!

„Мир“ означава „без липси и без недостатъци“!

Всяко нещо, което е противоположно на правда, мир и радост, е нелегално в Царството!

Въпросът не е дали ще получиш изцеление, а дали ще влезеш в атмосферата на Божието царство!