Готов ли си да умреш за Господа?

Готов ли си да умреш за Господа?

Колко ли още Господ ще ни държи на тази земя?

„Ние не знаем деня и часа.“

Друго е, когато човек знае, друго е, когато човек не знае.

Самият Господ Исус е бил юдеин.

„По обичая Си Исус влезе в синагогата.“

Синагогите са били места на разясняване и поучаване на Закона.
Храмът е бил място на поклонение и жертвоприношение.

Исус е бил част от хората, които са имали достъп до Свещеното писание и са Му давали да Го чете в синагогата.

Хората са усетили помазанието в Господ Исус.

„Днес това Писание се изпълни във вашите уши.“

Трудно им е било (на фарисеите) да Го приемат като равин.

Днес тълкуваме Словото със съвсем друг вид разбиране.

Без упътване от производителя е трудно да ползваш продукта пълноценно / с всичките му функции.

„Божията благодат е многообразна.“

За болшинството от християните благодатта е само за прощение на греховете.

За да можем да ползваме максимално това спасение, което Господ ни е дал, ние трябва да го разбираме!

Когато не се молиш, съмненията дали си спасен може да станат много по-силни в ума ти.
Тогава осъзнаването на твоята плътска природа става много по-силно.
Колкото повече се молиш, толкова повече твоята духовна природа излиза на преден план!

„Не бъдете плътски, бъдете духовни.“

Неспасените хора нямат общение с Бога и нямат желание за това.

Човек, който се моли всеки ден, Христовите мисли започват да идват в него и започва да прави нещата, които Христос прави!

„Имаме ум Христов.“

„Вече не аз живея, а Христос живее в мен.“

Целта на атаките е ти да стоиш в плътта.
Плътта води към смърт.

Ние днес отразяваме Господа със сърцата и духовете ни.

Мойсей каза на Господа: „Не ги избивай (израилтяните)!“, защото мислеше за това, какво другите народи ще си помислят за Господа!

Господ постоянно изпитваше Мойсей.

Ако не може да те съблазни да направиш някакъв грях/да постъпиш по плът, дяволът ще намери някой, който постоянно да те дразни (както израилтяните спрямо Мойсей).

Ние сме единственият Христос, който хората виждат на тази земя!
Трябва много да внимаваме какво говорим – дали това, което говорим, съответства на това, което вършим.

Целта е не просто да казваме Благата вест, а да изявяваме Исус пред хората!

Днес има голям процент хора, които взимат Словото от Библията като едно добро пожелание.

Юдейте са вземали Словото лично.
Ние днес го взимаме по принцип.

Вместо да се стреснем, когато Словото идва до нас, ние Го оценяваме.

„Изпитание“ идва от „изпит“.
С всичките тези изпитания Господ ни подготвя за глобалния изпит – дали ще се съпротивим до кръв срещу греха!

Павел сравнява християнството със състезание.
Ние не сме публика – ние сме участници!
Енергията на участниците е върху това, което вършат.

Господ очаква ти и аз да се разделим с живота си за Него!

Изпитът на Авраам (да пожертва Исаак)
Авраам и Исаак ходеха 3 дена до планината.
Много уроци има там (в тази история).

Битие 18 – Ангелите се появяват на Авраам при дъбовете

Господ наблюдаваше Авраам през цялото време.

Господ учеше Авраам на дълготърпение и на посвещение и после го изпитваше.

Зачитайки властта, ти зачиташ Бог!
Бог благославя такива хора.

Обещанието на Господа за син на Авраам – Сара се засмя
„Защо жена ти се засмя?“
Господ се обръща към Авраам, защото той е отговорен за нейното отношение и поведение.
Сара се уплаши, защото почиташе мъжа си.

Неемия се уплаши, когато царя го пита какво му е, защото се интересуваше от настроението на царя.

Авраам тръгна с ангелите да ги изпрати.
„Да скрия ли от Авраам това, което ще направя?…защото Съм го избрал да заповяда на синовете си и на дома си след себе си Господния път.“

Господ търси хора, които са със съвършено разположени сърца, с меки сърца!

Авраам е бил на 116 години, когато върза Исаак на олтара.
Исаак стоеше на олтара, защото почиташе баща си.

Когато ние сме готови да умрем за Господа, дяволът няма какво да каже!

В нас има гордост и себеправедност, но Господ иска да ни освободи от тези неща.

Господ ти дава постоянно възможности да обичаш хора и да се жертваш за тях!

Повече се интересуваме от това, което хората си мислят за нас, отколкото какво Господ мисли за нас!

Саул не се притесни, че Господ го отхвърли, но се интересуваше от почитта на хората.
Това е много страшно поведение.
В такова поведение Бог не се намесва!

Днес ние сме приели западния начин на мислене, лицемерието.

1 Кор 1 – „гърците търсят мъдрост“
Ако се съгласиш с нещо и го приемаш, ти казваш, че го вярваш.
Но евреите търсят действие!

„Цялото Писание е боговдъхновено.“

Второзак. 4:5-7, 6:25
Исая 48:18
Деян. на ап. 10:1-2, 22
За Корнилий се казва, че беше праведен.

Христовата праведност е наша праведност.

Когато един човек има Божиите заповеди и Ги пази, той е праведен пред Бога.

Ние имаме позиция на праведност и дела на праведност.

Авраам беше Божий приятел, защото Му се покори.
„Авраам повярва“ означава „Авраам се покори на Бога“.

Исус е Словото на Бога и ние когато сме Го приели, трябва да Го изпълняваме.

„Които се водят от Божия дух, са Божии синове.“

Святият Дух днес е на мястото на Мойсеевото седалище – Той ни напомня и ни учи на Закона.

Рим. 8:14-17
Ние сме призвани да страдаме с Него.
Не можем да се прославим без да страдаме.
Не трябва да се плашим от страдания.

1 Петър 2:21

Рим. 5:1-2

2 Кор. – „Достатъчна ти е Моята благодат.“
За какво ни е Божията благодат, ако няма да страдаме?
Господ не е обещал, че няма да имаме скърби, но Той е казал, че във всички тях ще бъде заедно с нас!

Гетсимания беше Исусовата Голгота преди да отиде на кръста – Той беше в жестока битка и борба!
Господ изпрати ангел, който да укрепи Исус.
Исус трябваше да изпие чашата с греховете на целия свят!

Кой от вас би се съгласил да отиде в ада вместо някой престъпник? – Това Господ го направи!

Какво оценяваме Неговото Слово?
Ние или се покоряваме, или хващаме гората!

Рим. 5:3-4, Яков 1:4
„Изпитана праведност“
Господ ни изпраща изпитания да види колко сме праведни!

„Тези, които побеждават дявола, не обичат живота си дотолкова, че да бягат от смърт.“

Седрах, Месах и Авденаго, както и Данаил, бяха готови да умрат за Господа, дори и да не бъдат избавени!

Господ даде живота Си за нас, сега Той иска живота ни!

Ако ти не си готов да дадеш живота си за Господа, не си готов за небето!

Рим. 5:4-5
Божията любов е тази, която ще ни даде силата да устоим!

Павел казва „Искам да се намеря в Него.“

Човек, който е себецентриран, не е готов за небето!

Бог ни изпитва всеки ден – дали сме верни в молитва, в даване, дали сме готови да послужим на братята и сестрите!

„За някои Последният ден ще дойде като крадец.“

1 Сол. 5:1-9
За тези, които живеят в тъмнина, Господният ден ще дойде като крадец.

1 Сол. 4:13-18

Битие 1:14

Господ определяше празници за времена на срещане с Него.

Точно на Пасха Исус беше разпнат.
По времето на Празника на безквасните хлябове Исус отделяше греха от човечеството.
На Възкресението на Исус беше празникът на първите квасове.
Петдесятница беше на Празника на седмиците.

Останалите празници говорят за Второто идване на Исус.
Евреите бяха наясно с празниците и с времената, когато Господ ще си дойде.

От нас зависи да бъдем търсещи личности!

Никога няма да бъдем заблудени относно Новозаветната доктрина, ако познаваме добре Писанията на Стария Завет!

В Стария Завет хората се покоряваха заради себе си – „да си спасят кожата“.
В Новия Завет ние се покоряваме заради Него – защото обичаме Господ Исус!

Рим. 5:9-11

Колко ли още Господ ще ни държи на тази земя?

„Ние не знаем деня и часа.“

Друго е, когато човек знае, друго е, когато човек не знае.

Самият Господ Исус е бил юдеин.

„По обичая Си Исус влезе в синагогата.“

Синагогите са били места на разясняване и поучаване на Закона.
Храмът е бил място на поклонение и жертвоприношение.

Исус е бил част от хората, които са имали достъп до Свещеното писание и са Му давали да Го чете в синагогата.

Хората са усетили помазанието в Господ Исус.

„Днес това Писание се изпълни във вашите уши.“

Трудно им е било (на фарисеите) да Го приемат като равин.

Днес тълкуваме Словото със съвсем друг вид разбиране.

Без упътване от производителя е трудно да ползваш продукта пълноценно / с всичките му функции.

„Божията благодат е многообразна.“

За болшинството от християните благодатта е само за прощение на греховете.

За да можем да ползваме максимално това спасение, което Господ ни е дал, ние трябва да го разбираме!

Когато не се молиш, съмненията дали си спасен може да станат много по-силни в ума ти.
Тогава осъзнаването на твоята плътска природа става много по-силно.
Колкото повече се молиш, толкова повече твоята духовна природа излиза на преден план!

„Не бъдете плътски, бъдете духовни.“

Неспасените хора нямат общение с Бога и нямат желание за това.

Човек, който се моли всеки ден, Христовите мисли започват да идват в него и започва да прави нещата, които Христос прави!

„Имаме ум Христов.“

„Вече не аз живея, а Христос живее в мен.“

Целта на атаките е ти да стоиш в плътта.
Плътта води към смърт.

Ние днес отразяваме Господа със сърцата и духовете ни.

Мойсей каза на Господа: „Не ги избивай (израилтяните)!“, защото мислеше за това, какво другите народи ще си помислят за Господа!

Господ постоянно изпитваше Мойсей.

Ако не може да те съблазни да направиш някакъв грях/да постъпиш по плът, дяволът ще намери някой, който постоянно да те дразни (както израилтяните спрямо Мойсей).

Ние сме единственият Христос, който хората виждат на тази земя!
Трябва много да внимаваме какво говорим – дали това, което говорим, съответства на това, което вършим.

Целта е не просто да казваме Благата вест, а да изявяваме Исус пред хората!

Днес има голям процент хора, които взимат Словото от Библията като едно добро пожелание.

Юдейте са вземали Словото лично.
Ние днес го взимаме по принцип.

Вместо да се стреснем, когато Словото идва до нас, ние Го оценяваме.

„Изпитание“ идва от „изпит“.
С всичките тези изпитания Господ ни подготвя за глобалния изпит – дали ще се съпротивим до кръв срещу греха!

Павел сравнява християнството със състезание.
Ние не сме публика – ние сме участници!
Енергията на участниците е върху това, което вършат.

Господ очаква ти и аз да се разделим с живота си за Него!

Изпитът на Авраам (да пожертва Исаак)
Авраам и Исаак ходеха 3 дена до планината.
Много уроци има там (в тази история).

Битие 18 – Ангелите се появяват на Авраам при дъбовете

Господ наблюдаваше Авраам през цялото време.

Господ учеше Авраам на дълготърпение и на посвещение и после го изпитваше.

Зачитайки властта, ти зачиташ Бог!
Бог благославя такива хора.

Обещанието на Господа за син на Авраам – Сара се засмя
„Защо жена ти се засмя?“
Господ се обръща към Авраам, защото той е отговорен за нейното отношение и поведение.
Сара се уплаши, защото почиташе мъжа си.

Неемия се уплаши, когато царя го пита какво му е, защото се интересуваше от настроението на царя.

Авраам тръгна с ангелите да ги изпрати.
„Да скрия ли от Авраам това, което ще направя?…защото Съм го избрал да заповяда на синовете си и на дома си след себе си Господния път.“

Господ търси хора, които са със съвършено разположени сърца, с меки сърца!

Авраам е бил на 116 години, когато върза Исаак на олтара.
Исаак стоеше на олтара, защото почиташе баща си.

Когато ние сме готови да умрем за Господа, дяволът няма какво да каже!

В нас има гордост и себеправедност, но Господ иска да ни освободи от тези неща.

Господ ти дава постоянно възможности да обичаш хора и да се жертваш за тях!

Повече се интересуваме от това, което хората си мислят за нас, отколкото какво Господ мисли за нас!

Саул не се притесни, че Господ го отхвърли, но се интересуваше от почитта на хората.
Това е много страшно поведение.
В такова поведение Бог не се намесва!

Днес ние сме приели западния начин на мислене, лицемерието.

1 Кор 1 – „гърците търсят мъдрост“
Ако се съгласиш с нещо и го приемаш, ти казваш, че го вярваш.
Но евреите търсят действие!

„Цялото Писание е боговдъхновено.“

Второзак. 4:5-7, 6:25
Исая 48:18
Деян. на ап. 10:1-2, 22
За Корнилий се казва, че беше праведен.

Христовата праведност е наша праведност.

Когато един човек има Божиите заповеди и Ги пази, той е праведен пред Бога.

Ние имаме позиция на праведност и дела на праведност.

Авраам беше Божий приятел, защото Му се покори.
„Авраам повярва“ означава „Авраам се покори на Бога“.

Исус е Словото на Бога и ние когато сме Го приели, трябва да Го изпълняваме.

„Които се водят от Божия дух, са Божии синове.“

Святият Дух днес е на мястото на Мойсеевото седалище – Той ни напомня и ни учи на Закона.

Рим. 8:14-17
Ние сме призвани да страдаме с Него.
Не можем да се прославим без да страдаме.
Не трябва да се плашим от страдания.

1 Петър 2:21

Рим. 5:1-2

2 Кор. – „Достатъчна ти е Моята благодат.“
За какво ни е Божията благодат, ако няма да страдаме?
Господ не е обещал, че няма да имаме скърби, но Той е казал, че във всички тях ще бъде заедно с нас!

Гетсимания беше Исусовата Голгота преди да отиде на кръста – Той беше в жестока битка и борба!
Господ изпрати ангел, който да укрепи Исус.
Исус трябваше да изпие чашата с греховете на целия свят!

Кой от вас би се съгласил да отиде в ада вместо някой престъпник? – Това Господ го направи!

Какво оценяваме Неговото Слово?
Ние или се покоряваме, или хващаме гората!

Рим. 5:3-4, Яков 1:4
„Изпитана праведност“
Господ ни изпраща изпитания да види колко сме праведни!

„Тези, които побеждават дявола, не обичат живота си дотолкова, че да бягат от смърт.“

Седрах, Месах и Авденаго, както и Данаил, бяха готови да умрат за Господа, дори и да не бъдат избавени!

Господ даде живота Си за нас, сега Той иска живота ни!

Ако ти не си готов да дадеш живота си за Господа, не си готов за небето!

Рим. 5:4-5
Божията любов е тази, която ще ни даде силата да устоим!

Павел казва „Искам да се намеря в Него.“

Човек, който е себецентриран, не е готов за небето!

Бог ни изпитва всеки ден – дали сме верни в молитва, в даване, дали сме готови да послужим на братята и сестрите!

„За някои Последният ден ще дойде като крадец.“

1 Сол. 5:1-9
За тези, които живеят в тъмнина, Господният ден ще дойде като крадец.

1 Сол. 4:13-18

Битие 1:14

Господ определяше празници за времена на срещане с Него.

Точно на Пасха Исус беше разпнат.
По времето на Празника на безквасните хлябове Исус отделяше греха от човечеството.
На Възкресението на Исус беше празникът на първите квасове.
Петдесятница беше на Празника на седмиците.

Останалите празници говорят за Второто идване на Исус.
Евреите бяха наясно с празниците и с времената, когато Господ ще си дойде.

От нас зависи да бъдем търсещи личности!

Никога няма да бъдем заблудени относно Новозаветната доктрина, ако познаваме добре Писанията на Стария Завет!

В Стария Завет хората се покоряваха заради себе си – „да си спасят кожата“.
В Новия Завет ние се покоряваме заради Него – защото обичаме Господ Исус!

Рим. 5:9-11

Share this: