Подвизавай се по правилата

Подвизавай се по правилата

 • Божието Слово идва към нас като заповед. А заповедите се издават с една-единствена цел – да се изпълняват.
 • Самата заповед е предназначена да ти докара живот, а не смърт. Бог иска да живеем, Бог иска ти да живееш.
 • Вярата е покорство на Словото, неверието е непокорство на Словото.
 • Бог иска Неговата природа в нас да вземе надмощие над плътската природа в нас. Защото водените от Божия Дух са Божии синове.
 • Моделът на учителството е свързан с практикуване.
 • Важното е дали това, което правиш се припокрива с онова, което говориш и дали се припокрива с Божието Слово.
 • Марк 16:14-20
    14. После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.
    15. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
    16. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
    17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
    18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
    19. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
    20. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействаше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
 • Бог може всичко, но Той работи само според нивото на нашата вяра.
 • 20. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействаше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.
  Учениците изпълниха заповедта на Господ Исус, те проповядваха това, което Бог е заповядал – проповядваха Словото (Исус Христос) и Господ им съдействаше.
 • Божият Дух е задвижен от вяра, а не от морал.
 • Святият Дух коригира само този, който вярва.
 • II Тимотей 2:1-7
   1. Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.
    2. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
    3. Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
    4. Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.
    5. И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.
    6. Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
    7. Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
 • Еремия 31:31
   31. Ето, идат дни, казва Господ,
  Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом
  Нов завет;
 • Трябва да знаем Словото на Бог, за да разпознаем действието на Святия Дух. Святият Дух потвърждава Словото. Много лесна плячка стават християни, които не познават Словото на Бога. Трябва да познаваме Словото, за да не излезем от пътя и паднем в канавката. Святият Дух действа само по правилата.
 • Истината (Словото на Бога) работи само чрез Духа.
 • Някой може да е много добър спортист, но ако не се състезава според правилата няма да получи награда.
 • А дяволът е беззаконник, той търси ефект, външно проявление, но той не спазва правила.
 • Проявления, които не са според правилата, не са от Бог. Бог е стриктен, не престъпва Словото и правилата Си.
 • Всичко действа отвътре навън, ако душата ти преуспява и тялото ще е добре. Отвътре си наред, когато духът ти е във връзка с Бог, душата ти се покорява на духът ти и тялото следва душата. Духът дава живот, плътта нищо не ползва.
 • Римляни 8:10-11
   10. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.
    11. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас
 • Бог прави дотолкова, доколкото Му позволяваме т.е. до нивото на нашата вяра.
 • Святият Дух потвърждава Словото Си, а не човешки предания.
 • Плодът, който трябва да принасяме не е за нас, но за другите.

Share this: