Твърдата храна

Твърдата храна

Бог иска всички да дойдат по покаяние.
––––––––––––––––

Евреи 6:4-6
  4. Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух
  5. и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век,
  6. а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.
 ––––––––––––––––

Галатяни 3:13-14

13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.}* за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;
14. така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.
––––––––––––––––––
Благословен – това е правото да притежаваш.
––––––––––––––––––
Второзаконие 8
Манната
 ––––––––––––––––––
1 Петрово 2:2
2. пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
 –––––––––––––––––-
Какво означава спасение? Спасение – оригиналната дума от гръцки, включва в себе си не само прощение на греховете, но и изцеление от болестите, освобождение от нечисти духове, от бедност и проклятие. Тогава какви са критериите дали някой е спасен?  Радостта в Господа и Божия мир са критерии дали стоиш в пълнотата на спасението. Ако откриеш, че ги нямаш, не се примирявай да стоиш в това състояние, но търси да се приближаваш към Бог.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6:1-2
  1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
  2. учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.
 ––––––––––––––––––
Да се приближаваш до Бог означава да спреш да стоиш само до жертвеника, но да преминеш през скинията и да стигнеш до Светая Светих.
Да се приближаваш до Бог означава да се изпълваш с Духа. Да се изпълваш с Духа не означава само да говориш на езици. Ако говориш на езици това не означава автоматично, че си изпълнен с Духа.
 ––––––––––––––––––
Евреи 2:4
като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?
 ––––––––––––––––––
Критерии за изпълването с Духа са „знамения и чудеса, чрез разни велики дела“, силата, в която е ходила първата църква.
––––––––––––––––––
Бог иска да се приближаваме, да преминем по-навътре т.е. да преминем на твърда храна, а не да стоим на мляко.
Целта на Бог не е да живеем на мляко (то е за тези, които не се трудят, но го ползват наготово), ние сме предназначени за твърда храна. Докога ще живеем в пустинята и ще стоим на мляко?
Ние не сме призовани да бъдем магазинери т.е. да получаваме от Бог и да препродаваме, защото не остава нищо за нас.
 ––––––––––––––––––
Етапи в Божиите обещани благословения:
1. Извеждане от Египет – трябва да бъдем изведени, сами не можем – Бог изведе израелтяните от Египет чрез Мойсей. В Новия Завет Исус Христос ни извежда от робството на греха.
2. Пустинята – времето, през което Египет(света) трябва да излезе от нас.
3. Влизане в Обещаната земя и живеене като царство от свещеници – не можем да влезем в Божиите обещания, ако не сме излезли от Египет(света) и не сме преминали през пустинята. Няма ли да пожелаем вече да влезем в Ханаан?
 ––––––––––––––––––
Няма гаранция, че няма да отидем в ада, ако не живеем в пълнотата на спасението.
Ние не сме призовани само да бъдем благословени, но да бъдем благословение.
Бог трябва да докосне невярващите се чрез теб, да усетят силата Му и помазанието Му чрез теб.
 ––––––––––––––––––
Но нещо се е случило, проблемът е с нашата връзка с Бог. Призив да се върнем към първата си любов – тогава, когато бързахме да сме с Него.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6
  4. Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух
  5. и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век,
  6. а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.
 ––––––––––––––––––
Ако сме вкусили от небесния дар, а сме отпаднали какво се е случило?
 ––––––––––––––––––
Откровение 2:1-5
  1. До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;
  2. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;
  3. и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил.
  4. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
  5. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6:7-10
  7. Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога;
  8. но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да се изгори.
  9. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасението.
  10. Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.
 ––––––––––––––––––
Т.е. тук се казва – надяваме се, че ще се осъзнаете и ще спрете да разпъвате втори път в себе си Божия Син.
Какво означава да разпъвате втори път в себе си Божия Син? Това е грехът. Кой тогава е най-големият грях – това е неверието.
 ––––––––––––––––––
Важно е да знаем каква е стратегията на врага ни. Дяволът е победен враг, но той работи в тайно чрез заблуди.
1. Заблуда, че дяволът не съществува – той работи да ни заблуди, че не съществува.
2. Заблуда, че дяволът не ни говори – той ти говори за човешки земни неща. Примерът, когато Петър изповяда, че Исус е Христос, а по-късно дяволът говори чрез него. Дяволът ти говори за пожеланието на плътта и помисли, свързани с плътта. Той ти говори винаги привидно в твоя полза. Битката е плът срещу дух.
 ––––––––––––––––––
Но какво ни ползва тази информация, ако нямаме общението с Духа. Знанието възгордява, а любовта назидава. А сърцето расте бавно и чрез страдание.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6:10
  10. Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.
 ––––––––––––––––––
Този стих е свързан с твоята награда, а не с твоето спасение.
 ––––––––––––––––––
Матей 7:23
Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
 ––––––––––––––––––
Вие сте използвали помазанието за служение, а не сте го използвали да се приближавате до Мен.
 ––––––––––––––––––
А Бог винаги е искал да бъдем Едно с Него.
 ––––––––––––––––––
Откровение 2:5
5. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.
 ––––––––––––––––––
Грехопадението – Адам и Ева паднаха от от духа в плътта.
 ––––––––––––––––––
Галатяни 3:3
3. Толкова ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът?
 ––––––––––––––––––
Започнахте в Духа и сте паднали в плътта.
 ––––––––––––––––––
Какво се се случило с нас?
Когато бяхме новородени и после кръстени в Святия Дух, искахме да сме винаги на първите редове. Нали всеки иска да бъде близо до обекта на своята любов. Тогава какво се е случило с нас?
 ––––––––––––––––––
Различна ценностна система.
Трябва да принесем телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като наше духовно служение.
Римляни 12:1
  1. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
 ––––––––––––––––––
А не да принасяме жертви на тялото си и да му служим.
 ––––––––––––––––––
Духът на човека е светилникът му, който е предназначен да има светило в себе си, което да свети. Защо ти е светилник без светило? Матей 25 – неразумните девици без елей.
 ––––––––––––––––––
Първотокът- минората – използва се за осветление в Святото място.
Когато попаднеш в изпитания (Гетсимания) – когато си притиснат – първото, което излезе от теб или ще стане за осветление (хваление, благословяне и благодарение към Бог, копнеж за приближаване до Бога) или не(роптание, огорчение). Какво излиза от нас, когато сме притиснати и в изпитание?
 ––––––––––––––––––
Затова Бог допуска изпитания. Той копнее за първотока – това, което излиза от теб, давай Му го всеки ден, това е, което Той очаква от нас. И тогава обещанията от Исая 58 ще станат реалност за нас.
Бог иска всички да дойдат по покаяние.
––––––––––––––––

Евреи 6:4-6
  4. Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух
  5. и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век,
  6. а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.
 ––––––––––––––––

Галатяни 3:13-14

13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.}* за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;
14. така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.
––––––––––––––––––
Благословен – това е правото да притежаваш.
––––––––––––––––––
Второзаконие 8
Манната
 ––––––––––––––––––
1 Петрово 2:2
2. пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
 –––––––––––––––––-
Какво означава спасение? Спасение – оригиналната дума от гръцки, включва в себе си не само прощение на греховете, но и изцеление от болестите, освобождение от нечисти духове, от бедност и проклятие. Тогава какви са критериите дали някой е спасен?  Радостта в Господа и Божия мир са критерии дали стоиш в пълнотата на спасението. Ако откриеш, че ги нямаш, не се примирявай да стоиш в това състояние, но търси да се приближаваш към Бог.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6:1-2
  1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,
  2. учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.
 ––––––––––––––––––
Да се приближаваш до Бог означава да спреш да стоиш само до жертвеника, но да преминеш през скинията и да стигнеш до Светая Светих.
Да се приближаваш до Бог означава да се изпълваш с Духа. Да се изпълваш с Духа не означава само да говориш на езици. Ако говориш на езици това не означава автоматично, че си изпълнен с Духа.
 ––––––––––––––––––
Евреи 2:4
като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?
 ––––––––––––––––––
Критерии за изпълването с Духа са „знамения и чудеса, чрез разни велики дела“, силата, в която е ходила първата църква.
––––––––––––––––––
Бог иска да се приближаваме, да преминем по-навътре т.е. да преминем на твърда храна, а не да стоим на мляко.
Целта на Бог не е да живеем на мляко (то е за тези, които не се трудят, но го ползват наготово), ние сме предназначени за твърда храна. Докога ще живеем в пустинята и ще стоим на мляко?
Ние не сме призовани да бъдем магазинери т.е. да получаваме от Бог и да препродаваме, защото не остава нищо за нас.
 ––––––––––––––––––
Етапи в Божиите обещани благословения:
1. Извеждане от Египет – трябва да бъдем изведени, сами не можем – Бог изведе израелтяните от Египет чрез Мойсей. В Новия Завет Исус Христос ни извежда от робството на греха.
2. Пустинята – времето, през което Египет(света) трябва да излезе от нас.
3. Влизане в Обещаната земя и живеене като царство от свещеници – не можем да влезем в Божиите обещания, ако не сме излезли от Египет(света) и не сме преминали през пустинята. Няма ли да пожелаем вече да влезем в Ханаан?
 ––––––––––––––––––
Няма гаранция, че няма да отидем в ада, ако не живеем в пълнотата на спасението.
Ние не сме призовани само да бъдем благословени, но да бъдем благословение.
Бог трябва да докосне невярващите се чрез теб, да усетят силата Му и помазанието Му чрез теб.
 ––––––––––––––––––
Но нещо се е случило, проблемът е с нашата връзка с Бог. Призив да се върнем към първата си любов – тогава, когато бързахме да сме с Него.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6
  4. Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух
  5. и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век,
  6. а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.
 ––––––––––––––––––
Ако сме вкусили от небесния дар, а сме отпаднали какво се е случило?
 ––––––––––––––––––
Откровение 2:1-5
  1. До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;
  2. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;
  3. и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил.
  4. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
  5. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6:7-10
  7. Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога;
  8. но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да се изгори.
  9. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро, нещо, което води към спасението.
  10. Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.
 ––––––––––––––––––
Т.е. тук се казва – надяваме се, че ще се осъзнаете и ще спрете да разпъвате втори път в себе си Божия Син.
Какво означава да разпъвате втори път в себе си Божия Син? Това е грехът. Кой тогава е най-големият грях – това е неверието.
 ––––––––––––––––––
Важно е да знаем каква е стратегията на врага ни. Дяволът е победен враг, но той работи в тайно чрез заблуди.
1. Заблуда, че дяволът не съществува – той работи да ни заблуди, че не съществува.
2. Заблуда, че дяволът не ни говори – той ти говори за човешки земни неща. Примерът, когато Петър изповяда, че Исус е Христос, а по-късно дяволът говори чрез него. Дяволът ти говори за пожеланието на плътта и помисли, свързани с плътта. Той ти говори винаги привидно в твоя полза. Битката е плът срещу дух.
 ––––––––––––––––––
Но какво ни ползва тази информация, ако нямаме общението с Духа. Знанието възгордява, а любовта назидава. А сърцето расте бавно и чрез страдание.
 ––––––––––––––––––
Евреи 6:10
  10. Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.
 ––––––––––––––––––
Този стих е свързан с твоята награда, а не с твоето спасение.
 ––––––––––––––––––
Матей 7:23
Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
 ––––––––––––––––––
Вие сте използвали помазанието за служение, а не сте го използвали да се приближавате до Мен.
 ––––––––––––––––––
А Бог винаги е искал да бъдем Едно с Него.
 ––––––––––––––––––
Откровение 2:5
5. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.
 ––––––––––––––––––
Грехопадението – Адам и Ева паднаха от от духа в плътта.
 ––––––––––––––––––
Галатяни 3:3
3. Толкова ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът?
 ––––––––––––––––––
Започнахте в Духа и сте паднали в плътта.
 ––––––––––––––––––
Какво се се случило с нас?
Когато бяхме новородени и после кръстени в Святия Дух, искахме да сме винаги на първите редове. Нали всеки иска да бъде близо до обекта на своята любов. Тогава какво се е случило с нас?
 ––––––––––––––––––
Различна ценностна система.
Трябва да принесем телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като наше духовно служение.
Римляни 12:1
  1. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
 ––––––––––––––––––
А не да принасяме жертви на тялото си и да му служим.
 ––––––––––––––––––
Духът на човека е светилникът му, който е предназначен да има светило в себе си, което да свети. Защо ти е светилник без светило? Матей 25 – неразумните девици без елей.
 ––––––––––––––––––
Първотокът- минората – използва се за осветление в Святото място.
Когато попаднеш в изпитания (Гетсимания) – когато си притиснат – първото, което излезе от теб или ще стане за осветление (хваление, благословяне и благодарение към Бог, копнеж за приближаване до Бога) или не(роптание, огорчение). Какво излиза от нас, когато сме притиснати и в изпитание?
 ––––––––––––––––––
Затова Бог допуска изпитания. Той копнее за първотока – това, което излиза от теб, давай Му го всеки ден, това е, което Той очаква от нас. И тогава обещанията от Исая 58 ще станат реалност за нас.

Share this: