Ти си оригинал

Ти си оригинал

 • Присъствието на Бога се влияе от хора, които имат отворени сърца към Него.
 • Бог работи с тези, които Го искат! Той се изявява в живота на тези, които Го търсят.
 • Не можем да обвиним Бог за нищо!
 • Бог е поставил граници в живота ни.
 • Еремия 29:11-14
   11. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
    12. Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.
    13. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.
    14. И вие ще Ме намерите, казва Господ; и ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, гдето ви бях изпъдил, казва Господ; и ще ви върна на мястото от гдето ви направих да бъдете закарани пленници.
 • Би трябвало да се интересуваме много повече от мнението на Бог отколкото от това, каквото хората казват.
 • Ние хората сме безсилни.
 • Мислите на Бога са за добро.
 • Духовният водач е отговорен да има реална връзка с Бог, за да представя Бог правилно на хората.
 • Когато имаш общение с Бог всеки ден, никой не може да те убеди, че Той не съществува.
 • В Библията от началото на Битие до края на Откровение става въпрос като цяло за семейни взаимоотношения.
 • Библията ни обяснява как да живеем в семейни взаимоотношения с Бог.
 • Когато става въпрос за „плът“, се говори за „себе“.
 • Има само 2 положения – или живеем за себе си, или за другите!
 • Духовната смърт е свързана с Бог, физическата смърт – с тялото.  Когато човек умре духовно, той става отделен от Бога.
 • Господ сключва периодично завети с хората в Библията.
 • С всеки следващ завет Бог допълва картината, за да стане ясна нашата роля като църква.
 • За да можем да разбираме Словото, трябва да познаваме всичко отначало.
 • Когато се хванем само за един стих от Библията, може да се заблудим. Цялото Слово е за Теб, не само един стих!
 • Творецът е много по-умен от нас. Бог е създал всичко в автентичен/оригинален вид.
 • Всеки един човек трябва да иска да бъде себе си в своя оригинален вид, а не да се опитва да имитира някой друг.
 • Бог е вложил във всеки един човек естествени дарби и таланти. Ние често се опитваме да имитираме дарбите на някой друг.
 • Дяволът днес ни убеждава, че неща, които са ненормални, са нормални.
 • Сатана означава „противник на Бога“.
 • Битие 2:16-17, 3:1-5
   16. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
    17. но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
    1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?
    2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;
    3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.
    4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
    5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.
 •  Сатана работи до ден днешен по същия начин както в Едемската градина.
 • Дяволът действа винаги прикрито.
 • Първо дяволът се опитва да ни убеди, че това, което Бог е казал, не Го има точно предвид! Много вярващи вярват, че това, което е писано в Библията, Бог не Го има точно предвид.
 • Плодът ни показва, дали нещо е истина или фалшиво.
 • Бог казва да станем като децата.
 • Децата вярват точно това, което им се казва.
 • Когато човек знае кой е, не имитира никого!
 • Ти си направен оригинал. Това, което Бог ти е дал, го няма никой друг!
 • Много малко хора днес са оригинали, повечето имитират някой друг.
 • Дяволът се цели да ни отчуждава, за да не може да си служим един на друг с нашите дарби и таланти.
 • Сатана иска всъщност да ни отдалечи от Бог.
 • Целта на Бог е да ни приближава при Себе Си, за да бъдем Неговата Невяста за вечността!
 • Дяволът ни е убедил, че духовната храна не е истинската връзка с Бога, а някакви преживявания. Днес има много малко християни, които могат да различат духовното от душевното. Разликата между двете е в плода. Душевните неща са временни, духовните – трайни.
 • Духът и истината/Словото вървят заедно. Духът ще се движи само според Словото.
 • Първото нещо, на което Духът ни учи, е покорството!
 • Пътят е балансът между Духът и истината!
 • Бог ни обучава и ни наблюдава колко сме Му покорни. Ако някой човек си прави каквото си иска, той не работи с Бог!

Share this: