Проповеди върху Агей

Проповеди върху Агей

  • 1
  • 2
Кой ти отваря очите?
За всяко нещо и област действа закона за сеенето и жъненето.
Какво сеем в ситуации,ежедневието?
Мисли,решения,желания,представи–-> това са семена.
Псалом 1
Какъв човек те съветва? Нечестив ли е? – това е важно! Не може нечестив човек да ти даде добър съвет,ако и да звучи така.
Да си измиваме ръцете–-> дрлата ни да са правилни.
Ефесяни 6:10-13
Агей 1:1-15
Агей 2: 1-9
Това,което Бог иска и има за нас и това,което иска е и да сме удовлетворени от това,което правим за Него.
Никока няма да бъдем удовлетворени от живота си ако не вършим Божията воля за живота ни!
Пътят към Отец е Исус! Делата и стъпките,които Исус е вършил!
Исус е пътят към небето! Да извървим Пътят до край!
Когато започнем да правим това,за което сме призовани живота ни ще се промени.
Да бъдем свидетели за Исус постоянно!
Битие 3:1-7
Какво виждаме,къде слагаме акцента си?
Исус винаги е в центъра (средата) на нещата.
Когато Бог ти отвори очите ти виждаш добри,хубави неща. Когато дявола ти ги отваря виждаш само липси и негативни неща.
Ако Бог ти покаже някакъв проблем в човека ще ти даде любов,за да се застъпиш за човека.