Искай Божието присъствие в живота си

Искай Божието присъствие в живота си

Кой управлява живота ти?

Кой води живота ти?

Този, когото си упълномощил, той е, който управлява и води живота ти.

Господ иска, да го търсиш повече и повече.

Лично Исус Христос, чрез Святия Дух иска да ни говори.

В Словото има неща, които не разбираме.

Святият Дух ни дава откровения и говори вътре в сърцата ни.

Ако познаваме Него, ще познаваме Словото Му.