Последното време – част VII

Последното време – част VII

„Грабването“

Мислите са в духовния свят като думи.

Ако не преживяваш често Бога, причината е, че мислите ти се движат в неправилната посока.

Когато държиш ума си на Божията вълна, Бог ти помага да отделиш скъпоценното от нищожното!

Биологичният живот е суетен, защото е временен.

Не трябва да се притесняваме дали имаме комфорт в този свят!

Всичко опира до състоянието на сърцето!

В Стария завет не можеха да изпълнят Закона.

„Любовта изпълнява закона.“

Ние освобождаваме Божията любов, покорявайки се на Закона.

Бог не сключва завет с езичници.

Ако на нас ни предстои Грабване, няма за какво да се подготвим.
Но ако ни предстоят други неща преди Грабването, то тогава трябва да се подготвим.

Има стихове, че Господният ден ще дойде като крадец.

Мат. 24:36-44

Злото идва отвътре-навън.
Плодът показва какво е растението.

1 Сол. 5:1-6

Бит. 1:14

Под „времена“ става въпрос за различни периоди за среща с Господа.

„От думите си ще се оправдаеш, от думите си ще се осъдиш.“

Думите творят, те имат сила в духовния свят.

Библията не е нужно да се чете бързо.

Нищо не можем да разберем от Писанията, ако не хванем посланието и Духа!

Вълнуваш се като четеш едно писмо, защото познаваш човека, който го е писал!

Не можем да впечатлим никого, когато просто учим наизуст и цитираме определени стихове.

Словото е безценно, в Него има голяма сила, голям заряд.

Неговото Слово твори, но може и да убие!

Никой не може да бъде в служение освен чрез Святия Дух!

Праведен човек е този, който върши правилните неща.

Исус не изпълняваше правилата като законниците.

Исус си смени чрез водното кръщение статута – от Човешки син стана Божий син.

За 40 дена в пустинята Исус е развивал взаимоотношения с Духа!

„След 40 дена най-после Исус огладня.“

Дори естествените нужди на Исус се покриваха в Божието присъствие!

„Духът дава живот, плътта нищо не ползва.“

Исус гореше за това да върши Божията работа.

„Ако не бодърстваш, ще дойда като крадец.“

Има общо 7 празника в юдейската култура.
Първите празници се отнасят за първото идване на Господ Исус.
Господ Исус беше разпнат на Пасхата.
Исус възкръсна на Празника на първите плодове.
По-късните празници са свързани с Второто идване на Исус.

Притчата за 10-те девици

Никой от невярващите не очаква Исус.

Грабването ще стане тогава, когато се празнува Празникът на тръбите.

„Самият Господ Исус ще слезе от небето…при глас на тръба.“

Когато Месията тръгне към земята, ще бъде невероятно тържество.

„Ако ме потърсите с цяло сърце, ще бъда намерен от вас.“

„Имам това против вас, че сте оставили първата любов.“

Бог ще ти покаже, защото го търсиш.

По-добре по-бавно да четем Библията, за да можем да вникнем!

Когато отиваш да се молиш след като си имал време със Словото, съвсем естествено ще има благодарност в теб.

Когато разбираш нещата в Словото, ти си вече адекватен.

Естествената човешка любов е егоистична – тя иска да взима за себе си!

Божията любов те принуждава!

Заради взаимоотношението си с Бога Ап. Павел не се ожени, той се ожени за своя Господ!

За Павел да живее беше Христос, да умре беше придобивка за него!

Йов разбра, че преминаваше през изпит.
Йов се вълнуваше от гледката на Господа!

Няма да бъде Грабването преди Голямата скръб.

1 Петър 2:21

„Няма нищо ново под слънцето.“

Кой от светиите в Стария завет не пострада?

Мат. 26:39-43

Исус не Го беше страх от смъртта.
Той знаеше ясно къде отиваше.

Откров. 3:10

Господ ни е дал заповед да търпим.

Мат. 7:13-14

Гръцката дума за „стеснена порта“ е „скръб“, „притискане“.

Скръбта е врата към Божието царство.

„Скръбта произвежда твърдост. А твърдостта – изпитана правда.“

Ние като вярващи получаваме отговори, защото сме в завет.

Ние в Новия завет не уповаваме на Божията милост, а на Неговата вярност!

Ние трябва да се интересуваме повече от Завета отколкото от милостта.

Рим. 5:3-11

Да се хвалиш със скръбта си означава да не се оплакваш!

Твърдостта ще ти бъде нужна за нещо.

Целта е взаимоотношение с Него!

Господ ни обучава, за да се влюбим в Него и да имаме взаимоотношение с Него!

Ние не искаме да съгрешаваме, защото не искаме да си разваляме взаимоотношението с Този, когото обича душата ни!

Той няма да пусне никого в небето, който не е влюбен в Него!

Искането, търсенето и хлопането са различни нива на молитва.

Целта на молитвата е да се застъпваме за души след като имаме Божието сърце за хората.

Основното служение на Исус в момента е ходатайствената молитва за нас.

Господ ще дойде за тези, които Го очакват!

Словото е любовно послание от Бога!

Ап. Павел е бил много развълнуван, когато е писал Посланието си към Тимотей.

„Господ интимно се съобщава с тези, които Го обичат.“

Това е християнският живот!

Мат. 13:24-30

Няма праведните да си тръгнат преди неправедните.

Дан. 9:27

2 Сол. 2:1-12

Мат. 25:1-13

Мат. 7:23

1 Йоан 3:4

Кои бяха светилниците в Мат. 25?


Словото. Елеят е Святият Дух.

Не разчитай на временни преживявания!
Всяко докосване от Святия Дух е с една цел – приближавай се по-близо!

Авраам забременя със Словото, което Му казваше, че Господ ще се върне.
Това Слово премина през поколенията докато Мария роди Божия Син.

Какъв е брак без романтика?

Толкова много трябва да се вълнуваме, че получихме право да станем Божии деца!

Трябва да се вкопчим в Святия Дух, защото само Той ще ни представи пред Исус!

Святият Дух е толкова развълнуван каква Невяста ще представи на Исус!

Святият Дух укрепи Исус в пустинята.

Сега идваме времето на нашето изпитание!
Това е изпитание на любов!
Този, който обича, ще издържи!

Исус иска да приличаме на Него!

Ние ще минем триумфирайки през Голямата скръб!

Най-големите знамения и чудеса предстоят!

Ние трябва да сме влюбени до уши в Господа!

„Когато една част страда, цялото Тяло страда.“

Не трябва да позволяваме да има пробойни в живота ни!