Радостта на Бога – белег за присъствието Му в живота ти